Chinese Herbs Index

assortment of Chinese herbs

A Chinese herbs index lists all of the herbs available in Chinese medicine. In a Chinese herbs index, the herbs properties are also listed, and the herbs are typically listed by category based on these properties and actions of the herbs. You can find a Chinese herb index in books and online. A sample herb index is outlined below.

List of Chinese Healing Herbs

The herbs in this index are listed based on the healing properties of the herbs. This is, by no means, a complete index of Chinese herbs. Instead, it is intended to list herbs for common conditions such as arthritis. For more information and a more complete list, check with your natural health practitioner.

Herbs That Relieve Wheezing/Coughing

 • Bai Bu (Stemona root)
 • Mu Hu Die (Oroxylum reeds)
 • Xing Ren (Apricot seed)
 • Kuan Dong Hua (Coltsfoot flower)
 • Pi Pa Ye (Loquat leaf)
 • Zhong Ru Shi (Calcite)
 • Ma Dou Ling (Birthwort fruit)
 • Sang Bai Pi (Mulberry root bark)
 • Zi Su Zi (Perilla seed)
 • Meng Shi (Lapis)
 • Ting Li Zi (Descuraina seeds)
 • Zi Wan (Purple aster root)

Herbs That Cool Phlegm Heat

 • Gua Lou (Trichosanthes Fruit)
 • Gua Lou Pi (Trichosanthes Peel)
 • Hou Zao (Macaque bezoar)
 • Huang Yao Zi (Dioscorea bulbifera tober)
 • Qian Hu (Hogfennel root)
 • Tian Hua Fen (Trichosanthes root)
 • Zhe Bei Mu (Thunbert fritillaria bulb)
 • Zhu Li (Dried bamboo sap)
 • Zhu Ru (Bamboo shavings)
 • Tian Zhu Huang (Siliceous secretions of bamboo)
 • Kun Bu (Kelp)
 • Ze Qui (Euphorbia)
 • Pang Da Hai (Boat sterculia seed)
 • Gua Lou Ren (Trichosanthes seeds)
 • Hai Zao (Seaweed)
 • Ge Qiao (Clam shell)

Warm Herbs That Transform Phlegm

 • Bai Fu Zi (Typhonium rhizome)
 • Jie Geng (Balloon flower root)
 • Zhi Tian Nan Xing (Jack in the pulpit rhizome)
 • Bai Jie Zi (White mustard seed)
 • Xuan Fu Hua (Inula Flower)
 • Bai Qian (Root/rhizome of cynanchum)
 • Zao Jiao (Chinese honeylocust fruit)
 • Ban Xia (Pinellia rhizome)
 • Zao Jiao Ci (Spine of Chinese honeylocust fruit)

Herbs That Clear Heat and Eliminate Toxins

 • Bai Hua She She Cao (Oldenlandia)
 • Bai Jiang Cao (Patrinia)
 • Bai Xian Pi (Cortex of Chinese dittany root)
 • Da Qing Ye (Indigo leaf)
 • Ban Lan Gen (Woad root)
 • Hong Teng (Sargentodoxa vine)
 • Lian Qiao (Forsythia fruit)
 • Lou Lu (Echinops root)
 • Pu Gong Ying (Dandelion)
 • Qing Dai (Indigo)
 • She Gan (Belamcanda rhizome)
 • Shi Shang Bai (Selaginella)
 • Ya Dan Zi (Java brucea fruit)
 • Zi Hua Di Ding (Viola)
 • Ye Ju Hua (Wild chrysanthemum flower)
 • Bai Lian (Ampelopsis)
 • Ban Zhi Lian (Barbat skullcap)
 • Jin Sha Teng (Japanese fern)

Herbs That Stop Bleeding

 • Ai Ye (Mugword leaf)
 • Da Ji (Japanese thistle)
 • Huai Hua Mi (Pagoda tree flower bud)
 • Bai Ji (Bletilla rhizome)
 • Di Yu (Burnet bloodwort root)
 • Jiang Xiang (Dalbergia Heartwood)
 • Pu Huang (catail pollen)
 • Xue Yu Tan (Charred human hair)
 • Zi Zhu (callicarpa leaf)
 • Qian Cao Gen (Madder root)
 • Zong Lu i (Trachycarpus stiple fiber)
 • San Qi (Notoginseng root)
 • Lian Fang (Mature lotus receptacle)
 • Xian He Cao (Agrimony)
 • Ou Jie (Node of the lotus rhizome)
 • Bai Mao Gen (Wooly grass rhizome)
 • Fu Long Gan (Ignited yellow earth)
 • Ce Bai Ye (Biota leaves)
 • Hua Rui Shi (Ophicalcite

Herbs That Calm the Spirit/Nourish the Heart

 • Bai Zi Ren (Arbor vitae seed)
 • Sheng Tie Luo (Iron filings)
 • He Huan Hua (Mimosa tree flower)
 • Suan Zao Ren (Sour jujube seed)
 • He Huan Pi (Mimosa tree bark)
 • Ye Jiao Teng (Fleeceflower vine)
 • Ling Zhi (Reishi Mushroom)
 • Yuan Zhi (Chinese senega root)

Herbs That Expel Parasites

 • Bing Lang (Betel nut)
 • Guan Zhong (Dryopteris root)
 • Nan Gua Zi (Pumpkin seeds and husk)
 • Chang Shan (Dichroa root)
 • He Shi (Carpesium fruit)
 • Shi Jun Zi (Rangoon creeper fruit with seeds)
 • Da Suan (Garlic bulb)
 • Ku Lian Gen Pi (China tree root bark)
 • Wu Yi (Stinking elm)
 • Lei Wan (Fruiting body of omphalia)
 • Fei Zi (torreya seeds)

Get More Info From a Natural Health Care Provider

These are just a few of the herbs on a Chinese herbal index, which contains thousands of entries. If Chinese medicine sounds right for you, check with your natural health care provider.

Trending on LoveToKnow
Chinese Herbs Index